Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta 

  Liuska, Heini (Lapin yliopisto, 2017)
  Suomessa edunvalvontaa säätelee laki holhoustoimesta (HolhTL, 442/1999). Holhoustoimen tarkoituksena on HolhTL 1 §:n mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin 

  Ronkainen, Emmi (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla huoltoriidan tuomioistuinsovittelun ja huoltoriidan oikeudenkäynnin välisiä eroja ja perehtyä näiden kahden menettelyn välisiin vaihdoksiin. Tutkielmassa etsin syitä menettelyn ...
 • Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä 

  Toivonen, Olli (Lapin yliopisto, 2017)
  EU-oikeudellinen Dublin-järjestelmä määrittää, mikä Dublin-jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakija voidaan siirtää Dublin-järjestelmän puitteissa hakemuksen käsittelystä vastuussa ...
 • Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä 

  Päivänen, Joonas (Lapin yliopisto, 2017)
  Merialuesuunnittelu on alueiden käytön ohjaukseen liittyvä ympäristöoikeuden uusi ohjausinstrumentti, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2016 lisätyssä 8 a luvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ...
 • Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä 

  Toivola, Tuulia (Lapin yliopisto, 2017)
  Perhelainsäädäntöä on pyritty uudistamaan 2000-luvun alusta alkaen nykyajan parisuhteiden muotoja vastaavaksi. Tarpeellisista lakiuudistuksista huolimatta voimassa olevat lait eivät takaa kaikille puolisoille samoja oikeuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta 

  Liuska, Heini (Lapin yliopisto, 2017)
  Suomessa edunvalvontaa säätelee laki holhoustoimesta (HolhTL, 442/1999). Holhoustoimen tarkoituksena on HolhTL 1 §:n mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Menettelyn vaihdos huoltoriidassa: oikeudenkäynnistä tuomioistuinsovitteluun tai tuomioistuinsovittelusta oikeudenkäyntiin 

  Ronkainen, Emmi (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla huoltoriidan tuomioistuinsovittelun ja huoltoriidan oikeudenkäynnin välisiä eroja ja perehtyä näiden kahden menettelyn välisiin vaihdoksiin. Tutkielmassa etsin syitä menettelyn ...
 • Palauttavan valtion vastuu Dublin-järjestelmässä 

  Toivonen, Olli (Lapin yliopisto, 2017)
  EU-oikeudellinen Dublin-järjestelmä määrittää, mikä Dublin-jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Turvapaikanhakija voidaan siirtää Dublin-järjestelmän puitteissa hakemuksen käsittelystä vastuussa ...
 • Merialueiden suunnittelu ympäristöoikeuden sääntelyjärjestelmässä 

  Päivänen, Joonas (Lapin yliopisto, 2017)
  Merialuesuunnittelu on alueiden käytön ohjaukseen liittyvä ympäristöoikeuden uusi ohjausinstrumentti, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2016 lisätyssä 8 a luvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ...
 • Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä 

  Toivola, Tuulia (Lapin yliopisto, 2017)
  Perhelainsäädäntöä on pyritty uudistamaan 2000-luvun alusta alkaen nykyajan parisuhteiden muotoja vastaavaksi. Tarpeellisista lakiuudistuksista huolimatta voimassa olevat lait eivät takaa kaikille puolisoille samoja oikeuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Arctic Council’s Policy Tools for Arctic Shipping 

  Tengström, Meeri (Lapin yliopisto, 2017)
  The Arctic is becoming more and more accessible and attractive to international shipping as the sea ice melts and the Arctic sea routes stay open for longer periods. Most of the Arctic Ocean is defined as exclusive economic ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Kuntarakennelain 9 §:n mukainen yhdistymissopimus — Sopimusoikeudellinen sitovuus ja luottamuksensuoja 

  Ruotsalainen, Juha (Lapin yliopisto, 2017)
  Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia kuntarakennelain 9 §:n mukaisen yhdistymissopimuksen sitovuutta, sitovuuden syntyä ja sen oikeusvaikutuksia. Tutkielma on lainopillinen ja siinä tarkastellaan myös pragmaattisesti ...
 • ”Tässä me opitaan myös samalla englantia” English Language School ja sen yhteys sisäiseen motivaatioon vieraan kielen oppimisessa CLIL- esikoululuokalla 

  Näsi, Milja (Lapin yliopisto, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää mikä yhteys English Language School -digitaalisella oppimispelillä ja siihen liittyvillä sosiaalisilla, opettajan ohjaamilla leikkihetkillä on esikouluikäisen lapsen sisäiseen ...
 • Sosiaalityöntekijä akuutin kriisityön tekijänä sosiaalipäivystystyössä 

  Kankare, Anu (Lapin yliopisto, 2017)
  Tutkimus käsittelee sosiaalityöntekijän tekemää akuuttia kriisityötä sosiaalipäivystystyössä. Tarkoituksena on selvittää, mitä osaamista ja ominaisuuksia akuutissa kriisitilanteessa työskentely vaatii, mitä haasteita ...
 • Personalised Learning on MOOCs 

  Song, Yiyun (Lapin yliopisto, 2017)
  The aim of this thesis is to investigate the elements for realizing personalised learning and to figure out whether they have been applied on MOOCs. A web questionnaire was distributed to different MOOCs learning communities ...
 • Pesäpallosta politiikkaan – Tahko Pihkala ja urheilevat kurinalaistetut ruumiit 

  Sipola, Annika (Lapin yliopisto, 2017)
  Tutkielman aiheena on 1900-luvun yhden Suomen merkittävimmän urheiluvaikuttajan Lauri ”Tahko” Pihkalan käsitys urheilusta. Tutkielman tavoitteena on rakentaa ymmärrystä siitä, millainen on Pihkalan käsitys urheilusta sekä ...
 • Eron jälkeinen vaino lapsen hyvinvointia ja turvallisuutta heikentävänä tekijänä 

  Jokinen, Sanna (Lapin yliopisto, 2017)
  Käsittelen tutkimuksessani naisiin kohdistuvaa eron jälkeistä vainoa lapsen edun näkökulmasta ja tuon esille riskejä, joita eron jälkeinen vaino aiheuttaa lapsen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Aineiston perusteella ...
 • ”Mut sit häviänki kaiken” : kertomuksia nuoren peliriippuvaisen naisen toimijuudesta ja identiteetistä 

  Saari, Iida (Lapin yliopisto, 2017)
  Tutkielmani on peliriippuvuuteen temaattisesti fokusoitunut elämänkerrallinen tapaustutkimus, jonka keskiössä on Maijan, nuoren peliriippuvaisen naisen tarina. Nuorten naisten peliriippuvuus on edelleen vähän tutkittu ilmiö ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Huonokuuloisen nuoren aikuisen osallisuus omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin 

  Finnilä, Heidi-Mari (Lapin yliopisto, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten huonokuuloiset nuoret aikuiset kokivat osallisuutensa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin sekä kuinka kuulovammaisuus vaikutti näihin päätöksiin. Teoreettinen viitekehys rakentui ...
 • 8.-luokkalaisten tyttöjen seksuaalikäyttäytyminen ja seksuaaliterveystietämys 

  Kokkonen, Jolene (Lapin yliopisto, 2017)
  Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia 8.-luokkalaisten tyttöjen seksuaalikäyttäytymistä ja seksuaaliterveystietämystä. Tutkin, eroaako seksuaaliterveystietämys seksuaalikäyttäytymisen perusteella erilaisilla ...
 • Vanhempien käsityksiä opetussuunnitelmauudistuksesta 

  Karling -Eskelinen, Sonja (Lapin yliopisto, 2017)
  Tarkastelen tutkimuksessani, millaisia käsityksiä vanhemmilla on opetussuunni-telmauudistuksesta. Tutkimusaineistona oli kahdeksan viestiketjua Vauva -leh-den keskustelupalstalla. Tutkimukseni aineisto kerättiin syksyn ...
 • Artistic actions for sustainability : potential of art in education for sustainability 

  Jónsdóttir, Ásthildur B. (Lapin yliopisto, 2017)
  This review focuses on the potential of art in education for sustainability in the context of teacher education and art creation. Both action research and art-based research are used to explore the role that art and art ...
 • Hiljaisuuden suoekosysteemipalvelu matkailukäytössä 

  Katajisto, Joonas Markunpoika (Lapin yliopisto, 2017)
  Suot ovat aina kiehtoneet suomalaisia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan tule ilmi luontomatkailukohteiden valinnassa. Soilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Aiempaa tutkimusta suomatkailusta on melko vähän, hankkeita ...
 • Uusperhekäytännöt moniaineksisena kokoonpanona 

  Alanko, Anu (Lapin yliopisto, 2017)
  Uusperhekäytäntöjä tarkastellaan tässä pro gradu -tutkielmassa toimijaverkostoteoreettisen luennan kautta. Tutkielman tehtävänä on selvittää, millaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden muodostama kokoonpano ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
 • Työn kehittäminen osana esimiehen identiteettiä 

  Huusko, Tuija (Lapin yliopisto, 2017)
  Nykyisin puhutaan paljon esimiestyön kehittämisestä, ja se on ollut pitkään tieteellisen kiinnostuksen kohde. Aikaisempi tutkimus käsittelee esimieheyttä muun muassa managerialistisesta ja psykologisesta näkökulmasta kuvaten ...
  Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.

Näytä lisää