• Arvonlisäveron kunnallinen palautusjärjestelmä 

   Tapiola, Joni (Lapin yliopisto, 2016)
   Tämän tutkielma tarkoituksena on selvittää kuntien ja arvonlisäveron välistä suhdetta sekä selvittää, miten kunnallinen palautusjärjestelmä toimii. Varsinainen tutkimuskohde on kunnallinen palautusjärjestelmä AVL 130 §:n ...
  • Arvonlisäveron vähennysoikeuden jakaminen 

   Nummi, Anna-Riikka (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa tarkastellaan arvonlisäveron vähennysoikeuden jakamista tilanteessa, jossa kulut kohdistuvat sekä arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan että vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan. Vähennykseen oikeuttava ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Avoin tuloksensiirtäminen konsernissa ja konserniin kuuluvan tytäryhtiön vähemmistöosakkeenomistajien suoja 

   Gauriloff, Jouni (Lapin yliopisto, 2009)
   Lähtökohtaisesti konserniavustuksen käytön hyväksyttävyys on erilainen yhtiö- ja vero-oikeudessa. Konserniavustuksen taustana on tuoda neutraalisuutta sellaiseen yritystoimintaan, jota harjoitetaan konsernirakenteen kautta. ...
  • Erityislaatuiset kiinteistöjenluovutukset ja varainsiirtoverotus : veronalaiset saannot, verovelvollisuuden alkaminen ja suoritettavaksi tuleva veron määrä 

   Laari, Ilkka-Eemeli (Lapin yliopisto, 2017)
   Olen lainopillisella tutkimuksellani pyrkinyt selvittämään perhe- ja jäämistöoikeudellisiin kiinteistöjenluovutuksiin liittyvää vero-oikeudellista tilaa, missä korostuu muiden lähteiden kuin kirjoitetun lainsäädännön ...
  • Kaivokset ja kiinteistövero 

   Viljamaa, Hilla (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia kiinteistöveron kohdistamista kaivoksiin. Tavoitteena on selvittää kaivosten kiinteistöverotuksen nykytila ja pohtia verokohtelun muuttamisen tavoitteita, kaivoskiinteistöveron ominaisuuksia ...
  • Kehittyvä yhteisö- ja osinkoverotus 

   Heikkilä, Alina (Lapin yliopisto, 2013)
   Suomen yhteisö- ja osinkoverotus on muutosvaiheessa. Suomessa vuosina 1991–2004 voimassa olleen yhteisöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen jälkeen osinkoverotuksessa siirryttiin osittain kahdenkertaiseen verotukseen ja ...
  • Kilpailuneutraliteetti tulo- ja arvonlisäverotuksessa : vertailussa kunnan, kuntayhtymän ja niiden määräysvallassa olevan yhteisön sekä yksityisen yhteisön harjoittaman taloudellisen toiminnan verotus 

   Huovinen, Heta (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielman tarkoituksena on lainopin keinoin selvittää toteutuuko kilpailuneutraliteetti kunnan, kuntayhtymän ja näiden määräysvallassa olevan yhteisön sekä yksityisen yhteisön välillä arvonlisä- ja tuloverotuksessa. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Lopulliset tappiot EU-vero-oikeudessa – tytäryhtiö vai kiinteä toimipaikka? 

   Korhonen, Miika (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa perehdytään EU-vero-oikeudellisten lopullisten tappioiden käsitteeseen ja sisältöön. Tarkoituksena on selvittää, millaisia edellytyksiä lopullisten tappioiden käyttämiselle on Euroopan unionin tuomioistuimen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa 

   Koivula, Satu (Lapin yliopisto, 2012)
   Markkinaehtoperiaate on kansainvälinen hinnoittelunormi, jota käytetään siirtohintojen määrittelyyn. Sen mukaan yrityksen tuloa voidaan verotuksessa oikaista markkinaehtoiseksi, jos sen transaktioissa etuyhteydessä olevan ...
  • Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus 

   Tähtinen, Tuomas (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkimuksessa käsitellään matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotusta. Ala on arvonlisäverotuksellisesti hyvin mielenkiintoinen laajan oikeudellisen sääntelyn ja moniulotteisen veropohjan ...
  • Oikeustoimen uudelleenluonnehtiminen siirtohinnoittelutilanteessa 

   Pajunen, Henna (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa perehdytään oikeustoimen uudelleenluonnehtimiseen siirtohinnoittelutilanteessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kansallinen lainsäädäntömme suhtautuu konsernin sisäisen transaktion uudelleenluon ...
  • Osakeyhtiön jakautuminen verosuunnittelun ja veron kiertämisen näkökulmasta 

   Kassinen, Ursa (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkimuskohteena on osakeyhtiön jakautuminen. Tutkielmassa selvitetään jakautumisen verovaikutukset oikeusdogmaattista metodia hyödyntäen ja tarkoituksenmukaista verosuunnittelua ajatellen. Verolainsäädännön tulkinnanvaraisuuden ...
  • Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos 

   Linna, Jaakko (Lapin yliopisto, 2012)
   Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistussuhteiden muutosta alkuperäisen yrittäjän elinaikana tai kuoleman jälkeen yritystoimintaa tulevaisuudessa jatkavalle taholle. Yritystoimintaa jatkava taho voi ...
  • Peitelty osingonjako : soveltamistilanteet oikeuskäytännön valossa 

   Olsbo, Jukka (Lapin yliopisto, 2013)
   Tämän maisteritutkielman aiheena on verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä säädetyn peitellyn osingon tutkiminen. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millainen on peitellyn osingon säännöksen soveltamisessa vallitseva ...
  • Perustajaurakoinnin arvonlisäverotus 

   Päkkilä, Juho (Lapin yliopisto, 2011)
   Perustajaurakoinnin arvonlisäverotus on arvonlisäverolain monimutkaisimpia kokonaisuuksia. Monimutkaisuus johtunee pääosin sen yksityis- ja vero-oikeudellisesta poikkeusluonteesta. Perustajaurakoinnissa on huomioitava sekä ...
  • Puolisot tuloverotuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä 

   Toivola, Tuulia (Lapin yliopisto, 2017)
   Perhelainsäädäntöä on pyritty uudistamaan 2000-luvun alusta alkaen nykyajan parisuhteiden muotoja vastaavaksi. Tarpeellisista lakiuudistuksista huolimatta voimassa olevat lait eivät takaa kaikille puolisoille samoja oikeuksia ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Rajoitetusti verovelvollisen palkkatulon lähdeverotukseen liittyvistä EU-oikeudellisista haasteista 

   Honkavaara, Helena (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkimuksen kohteena on rajoitetusti verovelvollisen palkkatulojen lähdeverotukseen liittyvät eurooppa-oikeudelliset ongelmat. Tutkielman tavoitteena on selvittää rajoitetusti verovelvollisen verotukseen liittyviä ongelmia. ...
  • SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotus : voiko yritysjärjestely olla pääomansijoitus 

   Mehtälä, Henri (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielma käsittelee SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotuksen poikkeussäännöksiä: tuloverolain (1992/1535) 45 a §:ää ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (1968/360) 6 c §:ää. Säännösten perusteella rahastosta ...
  • Sähköverotus Suomessa 

   Metsävainio, Päivi (Lapin yliopisto, 2010)
   Ensimmäinen sähköön kohdistettu valmistevero esiteltiin Suomessa 1970luvulla. Sittemmin sähköverolainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Vuonna 1986 veron kantamisesta luovuttiin kokonaan, kunnes vero palautettiin ...
  • Trustien verokohtelu Suomessa – erityisesti mortis causa –tyyppisten trustien verotus 

   Selkälä, Sanna (Lapin yliopisto, 2017)
   Oikeusdogmaattisen tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten erityisesti Englannin oikeudelle tyypillisiä jäämistösuunnittelussa käytettäviä trusteja verotetaan Suomessa. Trustilla tarkoitetaan omaisuuden järjestelyä, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.