Lauda - Selaus oppiaineen mukaan Insolvenssioikeus

  • Englantilainen Scheme of Arrangement yrityssaneerauksen rinnalle? 

   Miettinen, Linda (Lapin yliopisto, 2018)
   Englantilainen Scheme of Arrangement -menettely on yhtiöoikeudellinen, tuomioistuimen valvonnassa tapahtuva päätöksentekomenettely, jota voidaan hyödyntää myös tilanteessa, jossa sen kohdeyhtiö on maksukyvytön. Menettelyä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Jäämistöomaisuuden ulosmittaus ja kuolinpesän konkurssi 

   Leinonen, Kalle-Matti (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielmassa käsitellään kuolinpesää ulosottovelallisena ja kuolinpesän konkurssia, sekä yleisempänä kontekstina niitä erityiskysymyksiä, joita liittyy kuolinpesään velallisena. Ulosottovelallisen kuollessa tulee ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu 

   Lehtovirta, Laura (Lapin yliopisto, 2017)
   Pro Gradu -tutkielman aiheena on konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu. Tutkielman tilanteessa prosessiteollisuutta harjoittava yritys on ennen konkurssiin asettamista aiheuttanut alueella ympäristövahingon. ...
  • Laatuvirhe ulosottomyynnissä 

   Hänninen, Maiju (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielmassa on selvitetty laatuvirhetilanteita ulosoton huutokauppamyynnin osalta. Laatuvirhesääntely ulosotossa koskee vain kiinteistöjä ja muuta arvokasta omaisuutta. Havaitusta laatuvirheestä tulee valittaa kolmen ...
  • Lisenssisopimuksen sitovuus konkurssissa eksklusiivisen lisenssinsaajan näkökulmasta 

   Väisänen, Jasmin (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkimuskysymykset kiteytyvät vallalla olevaan kritiikkiin pitkäaikaisten vuokraoikeuksien heikommasta esineoikeudellisesta sitovuudesta muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa omistus- ja vuokraoikeuden välille ei tehdä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Osakeyhtiön selvitystilan suhde konkurssiin ja yrityssaneeraukseen 

   Laakkonen, Sanna (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielman aiheena on osakeyhtiön selvitystilan suhde konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Tutkielman ensimmäisessä pääluvussa käsitellään osakeyhtiölain 20 luvun osakeyhtiön selvitystilaa ja rekisteristä poistamista. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Panttivelkojan asema ulosottomyynnissä 

   Kemppainen, Markus (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkielmassa käsitellään kiinteistöpanttivelkojan oikeusasemaa pantinomistajavelallisen ulosottomyynnissä. Ulosottokaaren mukaan myynti edellyttää ensin ulosottoperustetta ja sen perusteella toimitettua ulosmittausta. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Pienyrittäjän maksuvaikeudet – yksityishenkilön velkajärjestelyyn vai yrityssaneeraukseen? 

   Aaltonen, Ella (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkielmassani perehdyn yksityishenkilön velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan näkökulmasta. Tutkielman aihe perustuu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 7 ...
  • Piercing the corporate veil Yhdysvalloissa ja keinotekoisen järjestelyn syrjäyttäminen Suomessa 

   Kärki, Anssi (Lapin yliopisto, 2015)
   Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on ulosottokaaren 4 luvun 14 §:n mukaiset keinotekoiset järjestelyt ja Yhdysvalloissa sovellettava piercing the corporate veil -doktriini. Tutkielman tavoitteena on ensin perehtyä ...
  • Rajat ylittävä takaisinsaanti konkurssissa ja yrityssaneerauksessa EU-oikeudessa 

   Issakainen, Jenna (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkimus käsittelee velkojia loukkaavan oikeustoimen peräyttämistä eli takaisinsaantikannetta rajat ylittävässä tilanteessa, jossa velallisella on omaisuutta tai velkojia useammassa kuin yhdessä EU-jäsenvaltiossa. Tutkimuksen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työnantajan taloudellinen kriisi ja työntekijän oikeus palkkaan 

   Saarikko, Jukka (Lapin yliopisto, 2017)
   Suomessa on neljä omilla laeillaan säädeltyä insolvenssioikeudellista menettelyä: ulosotto, konkurssi, yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus. Näistä konkurssi vaikuttaa eniten yksittäisen työntekijän asemaan, ...
  • Velkajärjestelyvelat : selvitysjärjestelmä ja sen ongelmat 

   Hokkanen, Sari (Lapin yliopisto, 2016)
   Insolvenssioikeuden alaan kuuluvassa pääosin oikeusdogmaattisessa tutkielmassa perehdytään yksityishenkilön velkajärjestelyyn ja erityisesti velkajärjestelyvelkojen selvitysjärjestelmään ja sen ongelmiin. Tutkielmassa ...
  • Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa 

   Järvinen, Taina (Lapin yliopisto, 2015)
   Käsittelen tutkielmassani takaisinsaantilain 19 ja 21.2 §:n säännöksiä ja niiden vaikutusta vakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asemaan ja oikeuksiin takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa. ...
  • Yrityssaneerauksen aloittamisharkinta käräjäoikeuksissa 

   Renko, Maarit (Lapin yliopisto, 2015)
   Tutkielmassani käsittelen yrityssaneeraus aloittamisharkintaa ja tutkin käräjäoikeuden yrityssaneerauksen aloittamispäätöksiä, hyväksyttyjä sekä hylättyjä. Päätökset ovat Helsingin, Espoon ja Pirkanmaan käräjäoikeuksista. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.