Lauda - Selaus oppiaineen mukaan Julkisoikeus

  • Alaikäisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen pakon käytön yhteydessä 

   Kemppainen, Eija (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielma käsittelee alaikäisen itsemääräämisoikeutta sekä alaikäisiin kohdistuvia pakkotoimia. Työssä keskitytään paitsi alaikäisen itsemääräämisoikeuden tarkasteluun, myös erityisesti lapsen mielenterveyslain sekä ...
  • Alaikäisen potilaan elämän loppuvaiheen hoito 

   Keltti, Heli (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa selvitetään mitä alaikäisen potilaan hyvällä elämän loppuvaiheen hoidolla lainopillisesti arvioituna tarkoitetaan. Potilaslaissa säädetään potilaan oikeudeksi hyvä hoito ja hoitoon liittyvä kohtelu. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset : poikien perusoikeudet suomalaisen oikeuskäytännön näkökulmasta 

   Metsäkylä, Heli (Lapin yliopisto, 2015)
   Suomessa ei ole poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia koskevaa lakia toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Lain tarpeellisuudesta on keskusteltu kuitenkin jo pitkään, ja keskusteluun ovat vaikuttaneet esimerkiksi ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Elinsiirtotoiminnan oikeudelliset edellytykset Suomessa 

   Laurila, Tarja (Lapin yliopisto, 2011)
   Suomessa elinsiirtotoiminnan kansallinen sääntely tapahtuu elinsiirtolaissa, johon tehtiin varsin merkittäviä muutoksia vuonna 2010. Samassa yhteydessä muutettiin myös sairausvakuutuslakia ja lakia sosiaali- ja terveydenhuollon ...
  • Eutanasian laillistamisen edellytykset Suomessa 

   Siikaluoma, Hanna (Lapin yliopisto, 2017)
   Eutanasia on oikeudellis-eettinen ongelma, joka koskettaa potilaan lisäksi lääkäriä ja koko yhteiskuntaa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää ne eettiset ja juridiset edellytykset, joita tulee ottaa huomioon mahdollisen ...
  • Hankinta-asiakirjojen julkisuus julkisissa hankinnoissa 

   Isosalo, Miikka (Lapin yliopisto, 2012)
   Julkisissa hankinnoissa kertyvistä asiakirjoista ja niiden sisältämistä tiedoista saattavat olla kiinnostuneita useat eri tahot. Tutkielman kohteena on näiden asiakirjojen julkisuus. Hankintamenettelyssä kertyvistä ...
  • Huoltajan oikeusasema lastensuojelutarpeen selvityksessä 

   Tyvitalo, Jenni (Lapin yliopisto, 2010)
   Lastensuojelun asiakkuus alkaa viranomaisen päätöksestä tehdä lastensuojelutarpeen selvitys tai joissain tilanteissa kyseeseen tulee myös kiireellinen interventio perheen elämään. Lastensuojelun tarkoituksena lapsen ...
  • Hyvän hallinnon periaatteet edunvalvonnassa 

   Mäkinen, Maria (Lapin yliopisto, 2011)
   Hyvällä hallinnolla on nykyään suuri merkitys, sillä julkishallinnon toiminta ulottuu nykyään miltei jokaiselle elämän alueelle. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että viranomaiset toimivat asianmukaisesti ja laillisesti. ...
  • Hyvän hallinnon periaatteiden huomioon ottaminen edunvalvonnassa 

   Mäkinen, Maria (Lapin yliopisto, 2016)
  • Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeus 

   Silkkola, Jaika (Lapin yliopisto, 2014)
   Intersukupuolisuus on tila, jossa yksilön sukupuolta ei ulkoisten tunnusmerkkien mukaan pystytä määrittämään. Intersukupuolisen lapsen syntymä aiheuttaa hämmennystä ja lapsen sukupuoli yritään määrittämään mahdollisimman ...
  • Julkisen vallan käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Karhunen, Kaisa (Lapin yliopisto, 2014)
   Suomessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on säädetty kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi. Perinteisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on työskennelty virkasuhteessa, mutta siirryttäessä 2000-luvulle ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Julkisten hankintasopimusten muutosmahdollisuuksien sääntely sopimuskäsityksen ilmentäjänä 

   Väkeväinen, Ville (Lapin yliopisto, 2018)
   Julkisten hankintojen kohteet monimutkaistuvat jatkuvasti. Esimerkkejä tällaisista monimutkaisista julkisista hankinnoista ovat laajat tietojärjestelmähankinnat, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisulkoistukset ...
  • Jätteen haltijan oikeusasema 

   Talala, Sanna-Mari (Lapin yliopisto, 2011)
   Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan pääasiassa nykyisen, voimassaolevan jätelain pohjalta jätteen käsittelyä koskevia säädöksiä ja niiden vaikutusta jätteen haltijaan sekä uudistetun hajajätevesiasetuksen mukanaan ...
  • "Kenttäharmaat päälle vai ei?" : oikeusdogmaattinen tutkimus kertausharjoituksista lykkäys- ja vapautusasioihin liittyvän normiston tulkinnasta ja soveltamisesta puolustusvoimien kontekstissa 

   Huikuri, Raine (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielmassani perehdytään kertausharjoituksista lykkäys- ja vapautusasioita koskevaan sääntelyn tulkintaan. Tutkimuksen keskeisin säännös on asevelvollisuuslain 34 §, jossa määritellään kertausharjoituksesta vapauttamisperusteet. ...
  • Kotirauhan suoja : suojan antaja ja toimenpiteiden rajoittaja 

   Karlsberg, Marja (Lapin yliopisto, 2018)
   Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle perusoikeudet. Samoin solmitut kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea toimimaan sopimusten mukaisesti. Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kunnallisen luottamushenkilön erottaminen 

   Hirvonen, Krisse (Lapin yliopisto, 2014)
   Kunnallisen luottamustoimen tunnusmerkkinä on erottamattomuus. Luottamushenkilöt voidaan kuitenkin erottaa tai pidättää tehtävistään luottamustoimessa. Tutkielman tarkoituksena on eritellä, millä perusteella tämä on ...
  • Kunnan velvollisuus turvata asukkaidensa kielelliset oikeudet 

   Lukkari, Marja-Riitta (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämän tutkielman kohteena on, miten kunnissa tulee toimia kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan eli mikä on tällä hetkellä voimassa olevan oikeuden tulkinnallinen merkityssisältö ...
  • Kuntakonsernin ohjaus ja valvonta 

   Herva, Lauri (Lapin yliopisto, 2014)
   Kuntakonsernien ohjaus perustuu nykyään kuntalain mukaisen hallinnollisen ohjauksen lisäksi myös kunnan muihin ohjauksen keinoihin. Tämä johtuu kuntien toimintaympäristön sekä organisaatiorakenteen muutoksesta, jossa ...
  • Kurinpitovastuu ja rikosvastuu terveydenhuollossa 

   Penttilä, Maarit (Lapin yliopisto, 2009)
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää niitä perusteita, jotka johtavat terveydenhuollon ammattihenkilön kurinpitovastuuseen, kun hän on ammatissaan syyllistynyt johonkin virheellisyyteen tai laiminlyöntiin. Toisena ...
  • Lapsen asema erityisen huolenpidon järjestämisessä 

   Kamunen, Johanna (Lapin yliopisto, 2014)
   Erityisen huolenpidon järjestämisestä säädetään lastensuojelulain (417/2007) 72 §:ssä (88/2010). Erityisen huolenpidon järjestämistä koskevassa päätöksenteossa aktualisoituu tilanne, jossa viranomainen muun muassa rajoittaa ...