Lauda - Selaus asiasanan mukaan "edunvalvonta"

  • Aikuisen päämiehen itsemääräämisoikeus holhoustoimilain kannalta 

   Kyllönen, Anssi (Lapin yliopisto, 2011)
   Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta ta-loudellisista tai muista asioistaan. Tämän ...
  • Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä 

   Virtanen, Taina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on tarkastella niitä oikeudellisia ongelmia joita esiintyy, kun alaikäinen henkilö on kuolinpesän osakkaana. Alaikäisen rooli kuolinpesässä on hankalasti kartoitettavissa. Alaikäinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen jäämistöoikeudellinen ja edunvalvonnallinen asema pesänselvityksessä ja perinnönjaossa 

   Määttä, Marita (Lapin yliopisto, 2010)
   Alaikäisen asemaan kuolinpesässä liittyy monenlaisia kysymyksiä. Ensiksi tulee ottaa huomioon alaikäisen rajoitettu oikeustoimikelpoisuus ja tätä kautta edunvalvojan tarve. Alaikäisen lakimääräisinä edunvalvojina toimivat ...
  • Arvojen ja ratkaisujen sisältö : tutkimus lasten edusta ja osallistumisesta holhoustoimen järjestelmässä 

   Aalto, Johanna (2011)
   Tutkimukseni kohteena on lasten osallistuminen ja lasten edun määrittyminen holhousviranomaisen hallinnollisessa päätöksenteossa edunvalvojan sijaisen määräämistä koskevissa päätöksissä sekä holhoustoimen lupa-asioissa. ...
  • Edunvalvojan ja päämiehen yhteistoiminta 

   Liuska, Heini (Lapin yliopisto, 2017)
   Suomessa edunvalvontaa säätelee laki holhoustoimesta (HolhTL, 442/1999). Holhoustoimen tarkoituksena on HolhTL 1 §:n mukaan valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Edunvalvonnan tyyppitilanteet holhoustoimessa ja niiden vaikutus päämiehen itsemääräämisoikeuteen 

   Nykänen, Ville (Lapin yliopisto, 2011)
   Tutkielma kuvaa edunvalvonnan tyyppitilanteita holhoustoimessa ja niiden vaikutusta päämiehen itsemääräämisoikeuteen. Edunvalvonnan tyyppitilanteet on jaoteltu kolmeen ryhmään: alaikäisyys, täysi-ikäisyys ja edunvalvontavaltuutus. ...
  • Edunvalvontavaltuutetun esteellisyys yksityisen osakeyhtiön päätöksenteossa 

   Ojala, Kaisa (Lapin yliopisto, 2020)
   Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka lain edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007, EVVL) esteellisyyssäännökset suhtautuvat valtuutetun toimintaan yksityisen osakeyhtiön päätöksenteossa silloin, kun valtuutettu edustaa valtuuttajaa. ...
  • Edunvalvontavaltuutus yrittäjän tulevaisuuteen varautumisen keinona 

   Kietäväinen, Sofia (Lapin yliopisto, 2018)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää voimassa olevan lainsäädännön, lainvalmisteluaineiston ja oikeuskirjallisuuden avulla, onko edunvalvontavaltuutusta mahdollista käyttää yrityksen tulevaisuuteen varautumisen ...
  • Hyvän hallinnon periaatteet edunvalvonnassa 

   Mäkinen, Maria (Lapin yliopisto, 2011)
   Hyvällä hallinnolla on nykyään suuri merkitys, sillä julkishallinnon toiminta ulottuu nykyään miltei jokaiselle elämän alueelle. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että viranomaiset toimivat asianmukaisesti ja laillisesti. ...
  • Kuulemisperiaatteen toteutuminen edunvalvojan määräämisen yhteydessä 

   Rantanen, Mikko (Lapin yliopisto, 2014)
   Oikeus tulla kuulluksi on yksi länsimaisten oikeusjärjestelmien kantavia periaatteita. Tuon oikeuden, tai pikemminkin sen turvaamisen, tulisi korostua tilanteissa, joissa tuomioistuimen tai viranomaisen toimenpitein ollaan ...
  • Lapselle määrättävän edunvalvojan asema lastensuojelulain mukaan 

   Nilosaari, Elisa (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielma käsittelee lastensuojelulain 22 §:n mukaista edunvalvontajärjestelmää, joka mahdollistaa edunvalvojan määräämisen lapselle yksittäistä lastensuojeluasiaa varten. Tutkimuskysymyksenä on, millaisena edunvalvojan ...
  • Lapsen etu holhoustoimen edunvalvontajärjestelmässä 

   Vanhatapio, Saara (Lapin yliopisto, 2018)
   Tutkielmassani tarkastelen lapsen etua holhoustoimen edunvalvontajärjestelmässä. Holhoustoimesta annetun lain (holhoustoimilaki, 442/1999) mukainen edunvalvonta on pääasiassa taloudellista edunvalvontaa, mutta edunvalvoja ...
  • Muistisairaan oikeustoimikelpoisuus ja itsemääräämisoikeuden muuttuva käsite 

   Tuovinen, Tiia (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa käsitellään muistisairaan oikeustoimikelpoisuutta ja itsemääräämisoikeuden muuttuvaa käsitettä ensisijaisesti kansallisella tasolla. Tutkielman näkökulmasta kiinnostavia ovat tilanteet, joissa henkilön ...
  • Ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta 

   Nieminen, Anu Katariina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman aiheena ovat ositus, pesänselvitys ja perinnönjako maistraatin näkökulmasta tilanteessa, jossa ositus- tai jakotaho on edunvalvonnan piirissä. Tutkimustehtävänä on syventyä siihen, miten maistraatti arvioi ...
  • Vanhemmuus lapsilainsäädännössä 

   Rytkönen, Katja (Lapin yliopisto, 2004)
   Tutkielmassa tarkastellaan vanhemmuuden ilmenemistä lapsilainsäädännössä. Mitä vanhemmuus on ja miten se syntyy, sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia vanhemmuus tuo. Aihealueina ovat äitiys ja isyys, lapsen huolto, ...