"Sosiaalityö" - Selaus yksikön mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Omaishoitajan ongelmallinen päihteidenkäyttö osana omaishoitajuutta 

   Paalanen, Annina (Lapin yliopisto, 2020)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää omaishoitajien ongelmallisen päihteidenkäytön vaikutuksia omaishoidettavaan henkilöön. Tutkimus on toteutettu systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Tutkimusaineistona ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Sosiaalinen tuki autististen lasten isien blogeissa 

   Nurmi, Jaana (Lapin yliopisto, 2020)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille autististen lasten isien arjessa kohtaamia haasteita ja niistä aiheutuvia sosiaalisen tuen tarpeita sekä tarkastella sosiaalisen median kautta jaettua sosiaalista tukea. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja sosiaalityöntekijän harkintavalta 

   Pehkonen, Elina (Lapin yliopisto, 2019)
   Opiskelijat ovat eläkeläisten ja työttömien lisäksi yksi pienituloisimmista ryhmistä Suomessa. Välttämättömien elinkustannusten kasvaessa ja opintoetuuksien pysyessä samalla tasolla on opiskelijoiden taloudellinen ahdinko ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työhön vaikuttaminen aikuissosiaalityössä 

   Kuronen, Anita (Lapin yliopisto, 2019)
   Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee aikuissosiaalityössä työskentelevien sosiaalityönteki-jöiden työhyvinvointia työhön vaikuttamisen ja työnhallinnan näkökulmista. Tutkimusky-symykset liittyivät sosiaalityöntekijöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Valta sosiaalipäivystyksen asiakasasiakirjoissa 

   Hirvonen, Kira (Lapin yliopisto, 06 / 2019)
   Tutkielmassa tarkasteltiin, miten valta esiintyy seudullisen virka-ajan ulkopuolella toimivan sosiaalipäivystyksen asiakasasiakirjoissa. Vallan ilmenemistä lähestyttiin sosiaalisen konstruktionismin ja lainopin viitekehyksistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vammaisten ihmisten osallisuuden kokemuksia vammaispalvelujen asiakasprosessissa. Sukupuolten väliset erot näissä kokemuksissa. 

   Edenvall, Arja (Lapin yliopisto, 2019)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin, miten vammaisten ihmisten osallisuus toteutuu vammaispalvelujen asiakasprosessissa. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin sitä, näyttäytyykö sukupuolten välisiä eroja näissä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.