- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Maistraatti on homoille – rakkaus heteroille : sukupuolen ja seksuaalisuuden esitykset 9. luokan uskonnon oppikirjojen kuvissa 

   Harjula, Riikka (Lapin yliopisto, 2008)
   Tutkimuksessa analysoidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksiä parisuhteita esittävissä valokuvissa. Aineisto on koottu kolmesta 9. luokan uskonnon oppikirjasta ja koostuu yhteensä 17 valokuvasta. Tutkimus sijoittuu ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA 

   Määttä, Tytti (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää myynnin esimiesten keinoja työntekijöiden motivointiin. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: ”miten myynnin esimiehet motivoivat työntekijöitään?” ja ”millaista johtamista työntekijöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kuluttajansuoja sijoitusneuvonnassa 

   Hietala, Antti (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa tarkastellaan sijoitusneuvonnan tarjoamisen perusteita painottuen erityisesti SiPaL 10:1-5 §:ien mukaisten menettelytapavelvoitteiden ja SiPaL 16:1 §:n vahingonkorvausnormin väliseen suhteeseen. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vahingonkorvausvastuu sopimusneuvotteluista valinnanvapauden teorian näkökulmasta 

   Peltola, Juha Olavi (Lapin yliopisto, 2014)
   Sopimusneuvotteluihin liittyvät vahinkotilanteet on perinteisesti koettu oikeudessamme ongelmallisiksi. Näin on siitä syystä, että vahingonkorvausoikeutemme jakautuu oikeussystemaattisesti sopimuksenulkoiseen deliktivastuuseen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Yksityisyys ja markkinat 

   Hautamäki, Pekka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa on käsitelty yksityisyyden sfäärin luonnetta ja sen lähentymistä julkiseen sfääriin, joka on luonteeltaan kaupallisempaa ja vaihdantaan kytkeytyvää. Myös yksityisyyteen voi liittyä varallisuusarvoisia piirteitä. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Varallisuusoikeudet ja sopimukset avioliitossa 

   Ul Masih, Hanna (Lapin yliopisto, 2014)
   Avioliittojen kansainvälistymisen ja avioerojen määrän kasvun seurauksena yhä useammin ratkaistavaksi tulee aviovarallisuuskysymyksiä, joilla on jokin kansainvälinen liittymä. Tällöin asiassa on selvitettävä sekä tuomioistuimen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Simulaatiot opetusmenetelmänä hoitoalalla asiantuntijoiden näkökulmasta 

   Timonen, Merja (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia käsityksiä ja kokemuksia simulaatio-opetuksen asiantuntijoilla on simulaation käytöstä opetuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kokemuksellista asiantuntijatietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Työelämän kaaret johtajan kokemuksena 

   Lakkala, Heidi (Lapin yliopisto, 2014)
   Työelämän kiihtyvä muutostahti vaatii johtajuudelta entistä enemmän. Hallintotieteen ja soveltavan psykologian rajapinnalta johtajuuden tueksi avautuu kokemuksellisuus, joka ammentaa siitä lähtökohdasta, että jokainen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Henkilöstön kannustinjärjestelmät osakeyhtiölain valossa 

   Hyyppä, Jukka-Petteri (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielman tutkimuskysymys on selvittää, kuinka osakeyhtiölain mukaisia rahoitusinstrumentteja voidaan käyttää henkilöstön palkitsemisen välineenä. Tutkielma keskittyy nimenomaisesti osakeyhtiölain mukaiseen sääntelyyn ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Identiteettivarkaus : mithän ne tervolalaiset aattellee identiteettivarkhauesta internetisä ja sosiaalisesa mediasa 

   Kämäräinen, Tiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksen tarkoitus oli saada tietoa tervolalaisten käsityksistä identiteettivarkaudesta internetissä ja sosiaalisessa mediassa. 2010-luvulla ihmiset kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä kasvokkain ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Avopuolisot yhteisomistajina 

   Honkala, Tiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Avoliitot alkoivat yleistyä Suomessa jo 1970- luvulla. Suomessa ei kuitenkaan pitkään aikaan nähty tarpeelliseksi säätää avopuolisoita koskevaa erityislainsäädäntöä, mutta viimein vuonna 2011 tuli voimaan laki avopuolisoiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kerrontaa tyylillä: kuvan modaalisuuden välittämät konnotaatiot 

   Tarvainen, Seppo (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla, miten eri modaalisuuden asteisten kirjojen kansikuviin liitetyt konnotaatiot eroavat toisistaan. Konnotaatiot ovat merkeistä saatuja assosiatiivisia merkityksiä. Modaalisuudella ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Psykologinen pääoma itsensä johtamisessa 

   Lehtosaari, Kati-Pauliina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tässä tutkimuksessa tehtäväni on ollut tuoda esille itsensä johtamisen kokemuksia työssä sekä selvittää psykologisen pääoman näkyminen itsensä johtamisessa. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin: 1. Kuinka korkeakouluopettajat ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Gii jáhkát don leat? Gii lea sápmelaš? : oikeudellisen saamelaismääritelmän vaikeudesta alkuperäiskansan olemassaoloon 

   Juuso, Anni-Kristiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa tarkastellaan saamelaiskäräjälain (17.7.1995/974) 3 §:ssä säädetyn saamelaismääritelmän soveltuvuutta etnisen saamelaisen määrittelyyn, kun lähtökohdaksi otetaan Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 17.3 §, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Julkisen vallan käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Karhunen, Kaisa (Lapin yliopisto, 2014)
   Suomessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on säädetty kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi. Perinteisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on työskennelty virkasuhteessa, mutta siirryttäessä 2000-luvulle ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuudesta ja sen oikeudellisesta arvioinnista 

   Ylänkö, Joni-Petteri (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa on tarkasteltu lainopillisen metodin kautta väestön ikääntymisen myötä ajankohtaistuvaa ongelmaa siitä, miten dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuutta tulisi oikeudellisesti arvioida. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Valistunut kaaos: dekonstruktio graafisen suunnittelun viestinnällisten ja visuaalisten konventioiden uudelleentulkitsijana 

   Kiiskilä, Ruut (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielma käsittelee dekonstruktiota graafisessa suunnittelussa, ja miten se on haastanut ja uudelleentulkinnut graafiselle suunnittelulle perinteisiä visuaalisia ja viestinnällisiä konventioita. Dekonstruktio nähdään ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Matkailualan tutkimustiedon hyödyntäminen suomalaisessa luontomatkailun yritystoiminnassa 

   Leppänen, Annukka (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimuksessa selvitetään matkailualan tutkimustiedon käyttötarvetta luontomatkailun yritystoiminnan näkökulmasta. Päätutkimuskysymys on Onko matkailualan tutkimustiedosta hyötyä alan yrityksille? Kysymykseen vastataan ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Seurantatieto tietoperäisessä johtamisessa : case HALTIK 

   Jaukkuri, Mervi (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkimukseni aiheena oli tietoperusteinen johtaminen, josta kirjallisuuden sekä tehtyjen tutkimusten perustella hahmotin kuvaa mitä se pitää sisällään. Halusin tutkia miten seuratietoa käytetään HALTIKissa ja valitsin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Nipwitzin dokumentaarisen Sarajevo-lyhytelokuvan rooli matkakohteen imagon rakentumisessa 

   Kunnari, Veera (Lapin yliopisto, 2014)
   Laskettelijat matkustavat eri kohteisiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin etsien hyviä laskettelupaikkoja. Ammattilais- ja amatöörilaskijat kuvaavat laskuvideoita ja -elokuvia, joiden tarkoituksena on tuoda laskettelua ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.