Lauda - Selaus oppiaineen mukaan "Perhe- ja jäämistöoikeus"

  • Ainoalle rintaperilliselle annetun lahjan huomioon ottaminen ennakkoperintönä 

   Kiiskinen, Anssi (Lapin yliopisto, 2011)
   Ennakkoperintösäännösten ajateltaneen helposti vaikuttavan vain perillisten keskinäisessä suhteessa: perillinen saa suojaa ennakkoperinnön saanutta perillistä vastaan. Ainoan rintaperillisen tilanteessa voidaan yksioikoisesti ...
  • Alaikäisen edustaminen kuolinpesässä 

   Virtanen, Taina (Lapin yliopisto, 2014)
   Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on tarkastella niitä oikeudellisia ongelmia joita esiintyy, kun alaikäinen henkilö on kuolinpesän osakkaana. Alaikäisen rooli kuolinpesässä on hankalasti kartoitettavissa. Alaikäinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Alaikäisen jäämistöoikeudellinen ja edunvalvonnallinen asema pesänselvityksessä ja perinnönjaossa 

   Määttä, Marita (Lapin yliopisto, 2010)
   Alaikäisen asemaan kuolinpesässä liittyy monenlaisia kysymyksiä. Ensiksi tulee ottaa huomioon alaikäisen rajoitettu oikeustoimikelpoisuus ja tätä kautta edunvalvojan tarve. Alaikäisen lakimääräisinä edunvalvojina toimivat ...
  • Avio-oikeuden ulottuvuus ja vaikutukset kiinteistöjen kirjaamismenettelyssä 

   Närhi, Risto (Lapin yliopisto, 2012)
   Kiinteistöjen kirjaamismenettelyn tarkoituksena on tuoda kiinteistöjä koskevat oikeudet ja rasitteet julkisiksi. Rekisterimerkinnät ovat lisäksi julkisesti luotettavia. Julkisen luotettavuuden edellytyksenä on se, että ...
  • Avio-oikeus ja sen lakimääräisestä ulottuvuudesta poikkeaminen 

   Parkkisenniemi, Jenna (Lapin yliopisto, 2014)
   Aviovarallisuusjärjestelmämme perustuu avioliittolain 34 §:ssä säännellylle omaisuuden erillisyysperiaatteelle. Periaatteen mukaan avioliitto ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin, vaan puoliso omistaa avioliiton ...
  • Avioliiton solmimisen ja avioeron varalta tehtävät sopimukset 

   Närhi, Satu (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielmassa tarkastellaan avioliiton solmimisen ja avioeron varalta tehtäviä sopimuksia. Pääpaino tutkielmassa on avioeron varalta tehtävillä avioehtosopimuksella sekä ositussopimuksella, koska kihlauksen merkitys ...
  • Aviopuolisoiden välinen elatusvelvollisuus 

   Tawast, Laura (Lapin yliopisto, 2014)
   Käsittelen tässä maisteritutkielmassa aviopuolisoiden välistä elatusvelvollisuutta. Selvitän, mikä tarkoitus ja millaisia vaikutuksia aikuisten henkilöiden välisellä yksityisoikeudellisella elatusvelvollisuudella on ...
  • Avoliiton purkautuminen avopuolison kuoleman johdosta 

   Träskman, Ann-Sofie (Lapin yliopisto, 2013)
   Perehdyn tutkielmassani lainopillista metodia käyttäen vuonna 2011 voimaan tulleeseen avoliittolakiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin Suomen lainsäädäntöön. Huomioin myös muut pohjoismaiset lainsäädännölliset ratkaisut ...
  • Avoliiton varallisuussuhteet avoliiton purkautumistilanteissa 

   Kankaanpää, Anne H. (Lapin yliopisto, 2012)
   Yksityisoikeudessamme avoliittoa on pidetty lailla sääntelemättömänä parisuhteena ja omistussuhteet avoliiton purkautumistilanteissa on ratkaistu oikeuskäytännön kautta kehittyneiden yleisten siviilioikeudellisten periaatteiden ...
  • Avopuolisot yhteisomistajina 

   Honkala, Tiina (Lapin yliopisto, 2014)
   Avoliitot alkoivat yleistyä Suomessa jo 1970- luvulla. Suomessa ei kuitenkaan pitkään aikaan nähty tarpeelliseksi säätää avopuolisoita koskevaa erityislainsäädäntöä, mutta viimein vuonna 2011 tuli voimaan laki avopuolisoiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuudesta ja sen oikeudellisesta arvioinnista 

   Ylänkö, Joni-Petteri (Lapin yliopisto, 2014)
   Tutkielmassa on tarkasteltu lainopillisen metodin kautta väestön ikääntymisen myötä ajankohtaistuvaa ongelmaa siitä, miten dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuutta tulisi oikeudellisesti arvioida. Tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuus 

   Lotvonen, Johanna (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkimuksessa selvitetään lainopillista metodia käyttäen dementoituvan henkilön testamentintekokelpoisuutta ja hänen tekemänsä testamentin pätevyyttä. Aihe on tärkeä ajatellen muuttuvaa yhteiskuntarakennetta, jossa iäkkäiden ...
  • Ennakkoperintö oikeussuhteissa ja arvostamisen ongelma 

   Miettinen, Mervi (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkielman tarkoitus on tarkastella lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sen selvittämiseksi, kuinka ennakkoperintö arvostetaan perinnönjaossa eri oikeussuhteissa. Tutkielmassa käsitellään yksityiskohtaisesti myös itse ...
  • Ennakkoperintönä annettu lahja ja sen arvostaminen 

   Lehtola, Kristiina (Lapin yliopisto, 2013)
   Luovuttamalla ennakkoperinnöksi katsottavan lahjan perilliselleen, perittävän on mahdollista jo elinaikanaan vaikuttaa siihen, kuinka hänen omaisuutensa jakautuu seuraavalle sukupolvelle hänen kuolemansa jälkeen. Perittävän ...
  • Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta 

   Turunen, Milla (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkimus on oikeustieteellinen maisteritutkielma, jonka aiheena on jäämistösuunnittelu ikääntyvässä yhteiskunnassa. Tutkimuksen lähtökohta on eliniän pidentymisen ja keski-iän nousun myötä tapahtunut yhteiskunnan ikääntyminen ...
  • Katsaus lesken oikeudelliseen asemaan jäämistössä : lesken asemaan vaikuttavia jäämistöoikeudellisia toimenpiteitä 

   Heikkilä, Anna (Lapin yliopisto, 2014)
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kuolinpesän jakamattomuus : ongelmallista valinnanvapautta 

   Illikainen, Ritva (Lapin yliopisto, 2012)
   Tässä maisteritutkielmassa käsitellään jakamattoman kuolinpesän käsitettä ja pesän yhteishallintoa Suomessa. Työssä esitetään syitä siihen miksi omaisuus jätetään usein perinnönjättäjän kuoleman jälkeen jakamatta. Päähuomio ...
  • Lapsen mielipiteen merkitys huolto päätöksenteossa 

   Eerola, Mari (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielmani tarkoituksena on selvittää lapsen mielipiteen merkitystä erilaisissa huoltopäätöksissä. Oikeusdogmaattisessa tutkielmassani tutkin miten lapsen mielipide selvitetään ja huomioidaan, sekä mitä ongelmia mielipiteen ...
  • Lesken asema testamentissa suhteessa lakimääräiseen suojaan 

   Vuolukka, Nina (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkimukseni käsittelee lesken asemaa testamentissa sekä lesken lakimääräistä suojaa puolison kuoleman tapauksessa. Tutkielma koostuu yleisimpien testamenttityyppien kuvauksesta, lesken perintöoikeuden sisällöstä ja lesken ...