"julkiset hankinnat" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

  • Allianssiurakka julkisten hankintojen oikeudellisella kentällä 

   Pulkkinen, Maija (Lapin yliopisto, 2018)
   Allianssiurakalla tarkoitetaan rakennusurakan toteutusmuotoa, joka perustuu urakan keskeisten osapuolten väliseen yhteiseen sopimukseen, yhteiseen organisaatioon ja yhteiseen riskinjakoon Allianssiurakointi on kehittynyt ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Elinkeinojen huomioiminen kunnan hankinnoissa : kuntien ylimmän johdon näkemyksiä 

   Keski-Sikkilä, Marko (Lapin yliopisto, 2014)
   Kunnat hankkivat palveluita ja tavaroita yksityisiltä toimijoita ja toisilta julkisyhteisöiltä noin 15 miljardilla eurolla vuosittain. Julkisina toimijoina kunnat ovat velvollisia kilpailuttamaan hankintansa. alvinta hintaa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Hankinnan laajuuden ilmoittaminen yhteishankintayksikön puitejärjestelyssä 

   Kuismin, Niina (Lapin yliopisto, 2020)
   Tämä tutkielma käsittelee hankinnan laajuuden ilmoittamista yhteishankintayksikön puitejärjestelyssä. Työssä hankinnan laajuus on rajattu käsittämään puitejärjestelyn osapuolet ja niiden hankintavolyymit. Tutkielman ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Hankintayksikön määräysvalta hankintalain tarkoittamissa sidosyksiköissä 

   Perälä, Kaisu (2020)
   Sidosyksikköhankinnoissa on kyse hankintalain soveltamisalapoikkeuksesta, joka mahdollistaa hankintojen tekemisen hankintayksikön sidosyksiköltä ilman kilpailutusta. Hankinnan toteuttavan yksikön on täytettävä hankintalaissa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kielletyt sopimusmuutokset hankintadirektiivissä ja sen kynnysarvot alittavissa julkisissa hankinnoissa 

   Ollila, Henna (Lapin yliopisto, 2021)
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia julkiseen hankintasopimukseen sopimuskauden aikana tehtäviä muutoksia voidaan pitää hankintadirektiivin perusteella kiellettyinä. Tutkielman lähtökohtana on hankintadirektiivin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Palvelun käyttäjän vaikuttamismahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa hankinnoissa 

   Jarva, Daniéla (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassani selvitetään, mihin seikkoihin palvelun käyttäjät voivat vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa hankinnoissa sekä missä hankintaprosessin vaiheessa palvelun käyttäjät voivat käyttää vaikuttami ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Ryhmittymän kilpailuoikeudellinen arviointi julkisten hankintojen tarjouskilpailussa 

   Kukkola, Hermanni (Lapin yliopisto, 2019)
   Tutkielmassa tarkastellaan kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta yritysten välistä yhteistyötä julkisten hankintojen tarjouskilpailussa. Ryhmittymien kilpailuoikeudellisen aseman selkeyttäminen tehostaisi julkisten varojen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • SGEI-tuki vai julkinen hankinta? : tutkielma SGEI-tuen ja julkisen hankinnan välisestä rajanvedosta 

   Huhtakangas, Joona (Lapin yliopisto, 2023)
   Tutkielmassa on tarkasteltu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävien tukien eli SGEI-tukien suhdetta julkisiin hankintoihin. Tutkimus pyrkii vastaamaan hypoteesiin siitä, että julkinen ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisen hankinnan toteuttaminen suorahankintana 

   Liias, Julia (Lapin yliopisto, 2020)
   Julkisia hankintoja koskee hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvollisuus, josta poikkeuksena ovat kuitenkin suorahankinnat. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten ja millä perusteilla sosiaali- ja terveyspalvelun ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.