: viimeistä lisäystäOpinnäytetyöt (rajattu saatavuus)

Viitteet 1-20 / 487

  • "Se tuntuu silitykseltä ja suukotukselta." Laadullinen tutkimus esikoululaisten kuvaamasta rakkaudesta 

   Koivu, Elina (Lapin yliopisto, 05 / 2022)
   Tutkielma tarkastelee esikoululaisten tunneälyä rakkauden tunteen kautta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka lapset rakkauden tunnetta kuvaavat visuaalisesti sekä sanallisesti. Myös rakkauden eri muotojen tunnistaminen oli ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Tieto suunnitteluprosessin alkuvaiheissa: Case: lääkeaineiden termologistiikka 

   Raivio, Joel (2022)
   Tämä Pro gradu -tutkielma kuvaa minkälaista tietoa suunnitteluprojektin alkuvaiheessa esiintyy, miten tietoa syntyy ja kuinka saavutettua tietoa käytetään suunnitteluprosessissa ensimmäisten konseptien luomiseen. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Tapaustutkimus organisaation muutostilanteesta, miten sitoutua ja johtaa itseään? 

   Kontiola, Johanna (Lapin yliopisto, 2022)
   Tämän tutkimuksen ongelmanasettelu liittyy itsensä johtamiseen julkisen sektorin organisaatiomuutoksen kontekstissa. Se pohtii, kuinka työntekijät ja esimiehet johtavat itseään. Aiemmin itsensä johtamisesta on tehty lähinnä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Välitystuomion mitättömyys- ja kumoamisperusteet – tarkastelussa nykyinen oikeustila ja vaatimus välimiesmenettelylain uudistamisesta 

   Kluge, Emmi (Lapin yliopisto, 2022)
   Välimiesmenettely on riidanratkaisukeino, jonka lähtökohtana on sopimusvapaus. Suomessa välimiesmenettelyä säätelee laki välimiesmenettelystä, eli välimiesmenettelylaki. Koska välimiesmenettelyn lähtökohtana on sopimusvapaus, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä samanaikaisopetuksesta 

   Kylmänen, Sanna (Lapin yliopisto, 05 / 2022)
   Tutkielmanitarkoituksena oli tutkia luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä samanaikaisopetuksesta. Koulumaailman kehittyessä kohti inklusiivista kouluaopettajan työ on muuttunut yksin tekemisestä yhdessä ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Musiikkiin erikoistuneiden luokanopettajien käsityksiä musiikin opettamisen kompetenssista 

   Kinnunen, Juho (Lapin yliopisto, 2022)
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on musiikin opettamisen kompetenssista. Tutkielma rajautui musiikin erikoistumisopinnot käyneisiin musiikkia opettaviin luokanopettajiin. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Huumausainekuriirin rikosoikeudellinen vastuu 

   Törmänen, Janina (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten huumausainekuriirin rikosoikeudellinen vastuu rakentuu Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan. Huumausainekuriiri on henkilö, joka kuljettaahuumausainetta tahallisesti joko ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä 

   Niemelä, Salla-Mari (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkielman keskiössä on hallintolainkäytön oikeudenkäyntikulut, joista säädetään laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019, HOL). Laki tuli voimaan vuoden 2020 alusta ja toi pieniä muutoksia kulukorvaussääntelyyn. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Aseellinen ryöstö – käsitteen tarkastelua lainopillisin ja empiirisin menetelmin 

   Kämä, Terhi (Lapin yliopisto, 2022)
   Tässä tutkielmassa selvitetään aseellista ryöstöä käsitteenä. Ryöstön törkeäksi tekevät perusteet luetellaan tyhjentävästi rikoslain (39/1889) 31 luvun 2 §:ssä. Erityisesti tutkielmassa keskitytään arvioimaan ampuma- tai ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Määräaikainen työsopimus ja kollektiivinen irtisanominen 

   Laine, Ella (Lapin yliopisto, 2022)
   Mitä velvoitteita työnantajalle voi seurata perusteettoman määräaikaisen työsopimuksen päättämisestä tuotannollisella ja taloudellisella syyllä, jos määräaikaiselle työsopimukselle ei ole työsopimuslain perusteltua syytä, ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Kokemuksia köyhyydestä: ”Lepään vain hetken silloin, kun en enää jaksa. Ja jatkan taas.” 

   Sukuvaara, Samu (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkielmassa oli tarkoituksena tarkastella köyhyyden ilmiötä, ja miten se ilmentyy ihmisten elä-mässä. Erityisesti annettiin sijaa ihmisten kokemuksille, käsityksille ja merkityksille. Tutkimusote oli fenomenografia. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Vesipuitedirektiivin oikeudellinen velvoittavuus metsätaloudellisten toimenpiteiden lupaharkinnassa 

   Koskinen, Ilona (Lapin yliopisto, 2022)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vesipuitedirektiivin (VPD) oikeudellinen velvoittavuus metsätaloudellisten toimenpiteiden lupaharkinnassa. Viimeaikaisen tutkimustiedon perusteella metsätalouden toimenpiteiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Konserniyhtiöiden väliset henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin 

   Mattila, Jenny (2021)
   Tutkielmassa tarkastellaan konserniyhtiöiden välisiä henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, milloin tiedonsiirrot konserniyhtiöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu ja sen arviointiin vaikuttavat tekijät 

   Tyrväinen, Mika (Lapin yliopisto, 24.01.2022)
   Tutkielman aiheena on määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä siitä tuomittava hallinnollinen sanktio, seuraamusmaksu. Tarkastelu keskittyy keskeisiin kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin ja kilpailuoikeuden taloustieteellisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Illiberaalia demokratiaa? Viktor Orbánin demokratiakäsitykset ja -retoriikka kansainväliselle yleisölle suunnattuna 

   Lähteenmäki, Petra (Lapin yliopisto, 2021)
   Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on tarkastella Unkarin pääministeri Viktor Orbánin demokratiakäsityksiä ja -retoriikkaa kansainväliselle yleisölle suunnattuna. Unkarin demokratian aleneva tila on saanut viime aikoina ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Osingonmaksun merkitys lunastushintaan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa noteeraamattoman yhtiön vähemmistöosakkeen lunastuksessa 

   Kaatiala, Susanna (Lapin yliopisto, 2021)
   Tutkielmassa tarkastellaan osakeyhtiölain 18 lukuun perustuvaa noteeraamattoman yhtiön vähemmistöosakkeen lunastusta ja osingonmaksun merkitystä lunastushintaan. Osakkeenomistajalla, jolla on yli yhdeksän kymmenesosaa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Nuorisorikokset - rangaistus ja huolenpito 

   Ruotanen, Anniina (Lapin yliopisto, 2021)
   Tutkielmassa tarkastellaan oikeusdogmaattisen tutkimuksen keinoin nuorisorikosoikeudellista normistoa, nuoren rikoksen käsittelyä rikos- ja lastensuojeluprosessissa sekä prosessiin osallistuvien viranomaisten työnjakoa. ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajien vastuu tekijänoikeusloukkauksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla 

   Hämäläinen, Antti (Lapin yliopisto, 2021)
   Teknologian kehityksen myötä tekijänoikeuden sääntelyn tarve digitaalisessa toimintaympäristössä on kasvanut. Tutkielman tarkoitus on selvittää, miksi tekijänoikeus on otettu osaksi eurooppaoikeutta. Sen lisäksi tutkielmassa ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Digitaalisen alustan vastuu ja sisällönsuodatusjärjestelmien käyttö tekijänoikeuksien suojaamiseksi 

   Söyrinki, Julia (Lapin yliopisto, 2021)
   Lainopillisessa tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisen alustan vastuuta sillä jaetusta tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä. Keskiössä on DSM-direktiivissä säädetty vastuujärjestelmä verkkosisällönjakopalveluille, varsinkin ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.
  • Motivation types and motivation factors in learning English idioms 

   Nhung, Hoang (Lapin yliopisto, 2021)
   English idioms are crucial parts of the English language, and motivation is indispensable in helping students attain learning objectives. When students are motivated, they develop a strong desire to learn and obtain a ...
   Rajattu käyttöoikeus. Käytettävissä vain Lapin yliopiston kirjaston asiakaskoneilla.