- Selaus oppiaineen mukaan Pro gradutFinanssioikeus

  • Arvonlisäveron kunnallinen palautusjärjestelmä 

   Tapiola, Joni (Lapin yliopisto, 2016)
   Tämän tutkielma tarkoituksena on selvittää kuntien ja arvonlisäveron välistä suhdetta sekä selvittää, miten kunnallinen palautusjärjestelmä toimii. Varsinainen tutkimuskohde on kunnallinen palautusjärjestelmä AVL 130 §:n ...
  • Avoin tuloksensiirtäminen konsernissa ja konserniin kuuluvan tytäryhtiön vähemmistöosakkeenomistajien suoja 

   Gauriloff, Jouni (Lapin yliopisto, 2009)
   Lähtökohtaisesti konserniavustuksen käytön hyväksyttävyys on erilainen yhtiö- ja vero-oikeudessa. Konserniavustuksen taustana on tuoda neutraalisuutta sellaiseen yritystoimintaan, jota harjoitetaan konsernirakenteen kautta. ...
  • Erityislaatuiset kiinteistöjenluovutukset ja varainsiirtoverotus : veronalaiset saannot, verovelvollisuuden alkaminen ja suoritettavaksi tuleva veron määrä 

   Laari, Ilkka-Eemeli (Lapin yliopisto, 2017)
   Olen lainopillisella tutkimuksellani pyrkinyt selvittämään perhe- ja jäämistöoikeudellisiin kiinteistöjenluovutuksiin liittyvää vero-oikeudellista tilaa, missä korostuu muiden lähteiden kuin kirjoitetun lainsäädännön ...
  • Kaivokset ja kiinteistövero 

   Viljamaa, Hilla (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia kiinteistöveron kohdistamista kaivoksiin. Tavoitteena on selvittää kaivosten kiinteistöverotuksen nykytila ja pohtia verokohtelun muuttamisen tavoitteita, kaivoskiinteistöveron ominaisuuksia ...
  • Kehittyvä yhteisö- ja osinkoverotus 

   Heikkilä, Alina (Lapin yliopisto, 2013)
   Suomen yhteisö- ja osinkoverotus on muutosvaiheessa. Suomessa vuosina 1991–2004 voimassa olleen yhteisöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen jälkeen osinkoverotuksessa siirryttiin osittain kahdenkertaiseen verotukseen ja ...
  • Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa 

   Koivula, Satu (Lapin yliopisto, 2012)
   Markkinaehtoperiaate on kansainvälinen hinnoittelunormi, jota käytetään siirtohintojen määrittelyyn. Sen mukaan yrityksen tuloa voidaan verotuksessa oikaista markkinaehtoiseksi, jos sen transaktioissa etuyhteydessä olevan ...
  • Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotus 

   Tähtinen, Tuomas (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkimuksessa käsitellään matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan arvonlisäverotusta. Ala on arvonlisäverotuksellisesti hyvin mielenkiintoinen laajan oikeudellisen sääntelyn ja moniulotteisen veropohjan ...
  • Oikeustoimen uudelleenluonnehtiminen siirtohinnoittelutilanteessa 

   Pajunen, Henna (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa perehdytään oikeustoimen uudelleenluonnehtimiseen siirtohinnoittelutilanteessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kansallinen lainsäädäntömme suhtautuu konsernin sisäisen transaktion uudelleenluon ...
  • Osakeyhtiön jakautuminen verosuunnittelun ja veron kiertämisen näkökulmasta 

   Kassinen, Ursa (Lapin yliopisto, 2010)
   Tutkimuskohteena on osakeyhtiön jakautuminen. Tutkielmassa selvitetään jakautumisen verovaikutukset oikeusdogmaattista metodia hyödyntäen ja tarkoituksenmukaista verosuunnittelua ajatellen. Verolainsäädännön tulkinnanvaraisuuden ...
  • Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos 

   Linna, Jaakko (Lapin yliopisto, 2012)
   Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistussuhteiden muutosta alkuperäisen yrittäjän elinaikana tai kuoleman jälkeen yritystoimintaa tulevaisuudessa jatkavalle taholle. Yritystoimintaa jatkava taho voi ...
  • Peitelty osingonjako : soveltamistilanteet oikeuskäytännön valossa 

   Olsbo, Jukka (Lapin yliopisto, 2013)
   Tämän maisteritutkielman aiheena on verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä säädetyn peitellyn osingon tutkiminen. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millainen on peitellyn osingon säännöksen soveltamisessa vallitseva ...
  • Perustajaurakoinnin arvonlisäverotus 

   Päkkilä, Juho (Lapin yliopisto, 2011)
   Perustajaurakoinnin arvonlisäverotus on arvonlisäverolain monimutkaisimpia kokonaisuuksia. Monimutkaisuus johtunee pääosin sen yksityis- ja vero-oikeudellisesta poikkeusluonteesta. Perustajaurakoinnissa on huomioitava sekä ...
  • Rajoitetusti verovelvollisen palkkatulon lähdeverotukseen liittyvistä EU-oikeudellisista haasteista 

   Honkavaara, Helena (Lapin yliopisto, 2012)
   Tutkimuksen kohteena on rajoitetusti verovelvollisen palkkatulojen lähdeverotukseen liittyvät eurooppa-oikeudelliset ongelmat. Tutkielman tavoitteena on selvittää rajoitetusti verovelvollisen verotukseen liittyviä ongelmia. ...
  • Superyleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennukset erityisesti EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta 

   Madetoja, Salla (Lapin yliopisto, 2018)
   Yleishyödyllisten yhteisöjen erityisasema tuloverotuksessa perustuu niiden toimintaan yleiseksi hyväksi. Yhteiskunnallisesti merkittävää yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhteisö voidaan vapauttaa tietyin edellytyksin ...
  • SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotus : voiko yritysjärjestely olla pääomansijoitus 

   Mehtälä, Henri (Lapin yliopisto, 2017)
   Tutkielma käsittelee SVOP-rahastosta tehtävän palautuksen verotuksen poikkeussäännöksiä: tuloverolain (1992/1535) 45 a §:ää ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (1968/360) 6 c §:ää. Säännösten perusteella rahastosta ...
  • Sähköverotus Suomessa 

   Metsävainio, Päivi (Lapin yliopisto, 2010)
   Ensimmäinen sähköön kohdistettu valmistevero esiteltiin Suomessa 1970luvulla. Sittemmin sähköverolainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Vuonna 1986 veron kantamisesta luovuttiin kokonaan, kunnes vero palautettiin ...
  • Varainsiirtoveron palauttamisen ongelmatilanteet kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanteissa 

   Jokelainen, Sari (Lapin yliopisto, 2013)
   Tutkielma käsittelee asunto- ja kiinteistökaupan purkamisen ja hinnanalennuksen tuomia vaikutuksia osapuolten varainsiirtoverotukseen. Tutkielmassa käytetään oikeusdogmaattista tutkimustapaa. Tarkoituksenani on ensinnäkin ...
  • Varainsiirtoverotus yritysjärjestelyissä 

   Kumpulainen, Otto (Lapin yliopisto, 2016)
   Tutkielmassa tarkastellaan sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa varainsiirtoverolain näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään selvittämään varainsiirtoverotuksen realisoituminen tiettyjen tuloverolain ...
  • Verohallinnon tiedonsaantioikeus ja sen rajoitukset 

   Ikola, Elina (Lapin yliopisto, 2014)
   Verohallinnolla on laaja lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tämän oikeuden vastinparina on yksityisen ja sivullisen laaja tiedonantovelvollisuus verotusta koskevissa asioissa. Verohallinnon tiedonsaantioikeus ja toisaalta ...
  • Veronkorotus ja oikeusperiaatteet siirtohinnoitteluoikaisutilanteissa 

   Kunnari, Pekka (Lapin yliopisto, 2014)
   Lainopillinen tutkielma käsittelee siirtohinnoitteludokumentaatiota oikeusvarmuuden näkökulmasta, keskittyen erityisesti tarkastelemaan veronkorotussäännösten soveltamista siirtohinnoitteluoikaisujen yhteydessä. Tutkielma ...